Terug

Informatie voor gastouders


Algemene informatie m.b.t. de bemiddelingsprocedure t.b.v. gastouders

Gastouderbureau Juut & Co-lees: Juut & Co -  bemiddelt op professionele wijze tussen ouders (lees: ouder(s) / verzorger(s)) die voor hun kind(eren) oppas aan huis zoeken en gastouders.

Bij de bemiddeling wordt met de wensen van beide partijen rekening gehouden om op die manier een zo goed mogelijke combinatie tot stand te brengen.

Voor het beleid van Juut & Co wordt verwezen naar de bijgevoegde beleidsnotitie.

 

Gastouderopvang

Voor het jonge kind (0 tot 4 jaar) is bij gastouderopvang de ideale situatie continu aanwezig:

Kleinschaligheid, een vertouwde omgeving, het eigen bedje, het eigen speelgoed. Dit geldt vooral wanneer de opvang bij het kind thuis plaatsvindt.

Voor het schoolgaande kind blijft de vertrouwde omgeving ook erg belangrijk:

Tussen de middag thuis of bij de gastouder eten, na schooltijd gewoon lekker verzorgd worden in een vertrouwde omgeving.

Het grootste voordeel van gastouderopvang aan huis is dat het leefritme van de kinderen niet verstoord wordt. Het rustige (ochtend) ritueel gaat door, ook als de ouders niet thuis zijn. Zo kunnen bijvoorbeeld slapende of zieke kinderen lekker blijven liggen omdat de gastouder de dagelijkse gang van zaken van de werkende ouders overneemt.

Met gastouderopvang worden de leef- en werkmogelijkheden van ouders enorm vergroot. Er is een vertrouwde persoon die de zorg voor de kinderen op zich neemt. Geen last van sluitingstijden, en veel flexibiliteit.

 

Regeling dienstverlening aan huis 2017

Als de opvang door een gastouder in het huis van de kinderen plaatsvindt, valt de opvang zowel onder de wet kinderopvang als de regeling dienstverlening aan huis.

Zolang de opvang niet meer dan drie dagen per week in het huis van de kinderen plaatsvindt, zijn de ouders niet verplicht om loonheffing en sociale premies in te houden op de vergoeding voor de gastouder.

Bij de regeling dienstverlening aan huis betaalt de ouder per uur minimaal het minimum uurloon aan de gastouder. Het uurloon wordt in dit geval niet per kind berekend, maar per gezin. Daarnaast worden onze standaard bureaukosten in rekening gebracht.

 

Wettelijke regels bij dienstverlening aan huis

 • De opvang vindt doorgaans niet vaker dan drie dagen per week plaats.

 • De ouder betaalt tenminste het wettelijk minimum uurloon plus 8% vakantiegeld.

 • De gastouder krijgt vier weken vakantie doorbetaald door de ouders.

 • Bij ziekte van de gastouder, moet de ouder het loon maximaal zes weken lang doorbetalen.

 • Op jaarbasis heeft de gastouder recht op vakantiedagen: minimaal 4 maal de gewerkte uren per week.

 • Als u met de vraagouder een familierelatie hebt (ouders, broers of zussen) dan valt u mogelijk niet onder de regeling dienstverlening aan huis, omdat er geen sprake is van een gezagsverhouding.

 

Inschrijving

Ouders die geïnteresseerd zijn kunnen zich telefonisch aanmelden bij Gastouderbureau Juut & Co.  Aansluitend maken wij met de ouders een afspraak voor een intakegesprek aan huis. Tijdens dit gesprek legt Juut & Co de pedagogische visie van de ouders en hun wensen ten aanzien van het oppassen op het inschrijvingsformulier vast.

Verder wordt de overeenkomst tussen Juut & Co en ouders aangeboden en na invullen en ondertekenen door de ouders aan Juut & Co geretourneerd.

Gastouders kunnen zich eveneens telefonisch aanmelden bij een medewerkster van ons bureau. Aansluitend maken wij met de gastouder een afspraak voor een intakegesprek aan huis. Tijdens dit gesprek legt Juut & Co de pedagogische visie van de gastouder en haar wensen ten aanzien van het oppassen op het inschrijvingsformulier vast.

 

Researchperiode

Gastouderbureau Juut & Co zoekt na ondertekening van het contract naar een geschikte gastouder: de research.

Afhankelijk van de wensen van het gezin m.b.t. het oppasprofiel neemt de researchperiode maximaal 4 maanden in beslag.  Wanneer na 2 maanden research geen geschikte kandidaat aan het gezin kan worden voorgesteld zal Juut & Co de stand van zaken met het gezin bespreken en wordt bekeken of de bemiddeling moet worden voortgezet. Indien Juut & Co er na 4 maanden research niet in is geslaagd de geschikte kandidaat aan het gezin voor te stellen, wordt de bemiddeling afgerond.

 

Bij het selecteren van de kandidaten hanteert Juut & Co de volgende criteria:

 • De gastouder voldoet aan de opleidingseisen van de Wet Kinderopvang (MBO nieau 2 Helpende Zorg & Welzijn met aantekening ‘Gastouder’ en een certficiaat EHBO voor kinderen van het Oranje Kruis;

 • De gastouder moet over goede referenties beschikken;

 • De gastouder en inwonende personen boven de 18 jaar (bij gastouderopvang) moeten in het bezit zijn van een gemeentelijk Bewijs van Goed Gedrag: een garantie voor ouders dat de gastouder en de meerderjarige medebewoners niet met justitie in aanraking is geweest;

 • Beschikbaarheid: om de continuïteit van de opvang zoveel mogelijk te kunnen waarborgen moet de gastouder het perspectief kunnen bieden een aantal jaren achtereen beschikbaar te zijn;

 • De gastouder moet bereidheid zijn zich aan te passen aan het leefritme van de kinderen;

 • De gastouder moet over voldoende sociale vaardigheden beschikken om met de ouders over de opvang van de kinderen te kunnen communiceren;

 • Pedagogische visie van de gastouder moet passen bij de visie van de ouders;

 • Afstand tot het oppasadres moet makkelijk te overbruggen zijn;

 • Het beheersen van de Nederlandse taal is belangrijk.

 

Koppeling

Na een geslaagde researchperiode brengt Juut & Co het gezin met de gastouder in contact, zodat er een ’koppelings­gesprek’ kan plaatsvinden. Een medewerkster van Juut & Co zal aanwezig zijn om dit gesprek te begeleiden.­­

Tijdens het ‘koppelingsgesprek’ komen onder andere aan de orde:

Pedagogische visie van ouders en gastouder, leefritme en voeding van de kinderen, binnen- en buitenspelen, t.v. kijken, etc. maar ook de aard van het eventueel te verrichten huishoudelijk werk en de betaling.

Na het koppelingsgesprek neemt Juut & Co contact op met beide partijen en stelt beide partijen de vraag of de proefperiode in gang gezet kan worden.

Als blijkt dat het niet ‘klikt’ tussen het gezin en de gastouder zal Juut & Co naar een andere combinatie zoeken (tot maximaal 3 koppelingsgesprekken).

Juut & Co adviseert beide partijen, voordat de proefperiode in gang wordt gezet, onderling één of meer informele afspr(a)ak(en) te maken waarin ouders de gastouder wegwijs maken in en om het huis en waarin de gastouder kennis maakt met het leefritme van het kind of de kinderen. Juut & Co wordt hierover door de ouders ingelicht. Vervolgens informeert Juut & Co of beide partijen in eerste instantie aan elkaars verwachtingen voldoen.

Verder maken ouders en gastouder onderling afspraken over de datum waarop de proefperiode zal ingaan. De onderling gemaakte afspraken worden door de ouders telefonisch aan Juut & Co doorgegeven, zodat bij het ingaan van de proefperiode de begeleiding door Juut & Co in gang gezet kan worden.

 

Proefperiode

Tijdens de proefperiode van minimaal 4 weken vindt een intensieve begeleiding plaats (op praktisch en relationeel gebied). Juut & Co neemt regelmatig contact op met zowel gezin als gastouder om de stand van zaken te bespreken en zonodig knelpunten bespreekbaar te maken. Is na 4 weken proefperiode een basis geschapen voor een goede samenwerking tussen ouders en gastouder dan stelt Juut & Co beide partijen de vraag of de proefperiode afgerond kan worden. Wanneer (één van) beide partijen een verlenging van de proefperiode wenselijk acht(en) kan hierover een termijn worden afgesproken. Na beëindiging van de proefperiode sluit Juut & Co de bemiddeling af.

 

Inspraak en evaluatie

Tijdens de bemiddelingsprocedure is het voor een goede samenwerking tussen de betrokken partijen van belang open en helder te zijn in de communicatie. Juut & Co nodigt ouders en gastouder uit op- of aanmerkingen te plaatsen en / of suggesties te doen waar het de rol van Juut & Co aangaat, zodat Juut & Co een zo goed mogelijke bijdrage aan de bemiddeling kan leveren.

Na afronding van de bemiddeling zal Juut & Co zowel ouders als gastouder een evaluatieformulier toesturen met het verzoek het formulier ingevuld te retourneren.

D.m.v. deze evaluatie geeft Juut & Co beide partijen inspraak op het gevoerde beleid en mede daardoor de mogelijkheid het beleid te beïnvloeden. Met deze manier van inspraak hoopt Juut & Co de organisatie steeds verder te professionaliseren.

 

Registratie in het Landelijk Register Kinderopvang (LRK)

De opvanglocatie wordt door Juut & Co geregistreerd bij het LRK alvorens de opvang officieel kan beginnen. Sommige gemeenten rekenen kosten voor deze registratie. Mits anders overeengekomen tijdens het koppelingsgesprek, zijn de kosten bij gastouderopvang voor de gastouder. Bij opvang aan huis worden de kosten evenredig verdeeld tussen vraagouder, gastouder en Juut & Co. Bij verandering van de opvanglocatie door verhuizing, betaalt de verhuizer de nieuwe registratie.

 

Administratie, facturatie en uitbetaling gastouders

De administratie m.b.t. de kinderopvang ligt wettelijk voor een deel bij Juut & Co. Juut & Co maakt gebruik van het administratieprogramma PortaBase. Zodra de gastouder de uren geregistreerd heeft in PortaBase en ter goedkeuring heeft verzonden, ontvangt de vraagouder een verzoek om deze uren goed te keuren. Elke maandag worden de goedgekeurde uren gefactureerd. Zodra de vraagouder de factuur heeft betaald, ontvangt de gastouder op de eerstvolgende donderdag haar vergoeding.

 

Vergoeding gastouder

Het uurtarief van de gastouder wordt bepaald in overleg met de vraagouder en de gastouder.

 

Service en verzekeringen

Verder biedt Juut & Co  aan ouders en / of gastouder:

 • coaching en / of conflictbemiddeling;

 • een ongevallen- en aansprakelijkheidsverzekering voor gastouders en de door hen opgevangen kinderen;

 • een overeenkomst t.b.v. ouders en gastouder om de onderling gemaakte afspraken te kunnen vastleggen;

 • basale informatie op schrift m.b.t. preventie van en eerste hulpverlening bij ongevallen met kinderen;

 • inzage protocollen (downloads via PortaBase);

 • informatieavonden over interessante onderwerpen.

 

Definitief-rapport-GOB-Juut-en-Co-Ulft-2023.pdf
roundwhite bottom v3