Terug

informatie voor vraagouders


Algemene informatie m.b.t. de bemiddelingsprocedure t.b.v. ouder(s) / verzorger(s)

Gastouderbureau Juut & Co  – lees: Juut & Co bemiddelt op professionele wijze tussen ouders (lees: ouder(s) / verzorger(s)) die voor hun kind(eren) gastouderopvang zoeken en gastouders (lees: oppasmoeders / gastouders). Gastouderopvang via Juut & Co kan op twee manieren plaatsvinden: in de thuissituatie van de kinderen (de gastouder komt naar het gezin toe) of in de thuissituatie van de gastouder (de kinderen worden naar de gastouder gebracht). 

Bij de bemiddeling wordt met de wensen van beide partijen rekening gehouden om op die manier een zo goed mogelijke combinatie tot stand te brengen.

Voor het beleid van Juut & Co wordt verwezen naar de bijgevoegde beleidsnotitie. 

 

Gastouderopvang

Voor het jonge kind (0 tot 4 jaar) is bij gastouderopvang de ideale situatie continu aanwezig:

Kleinschaligheid, een vertouwde omgeving, het eigen bedje, het eigen speelgoed. Dit geldt vooral wanneer de opvang bij het kind thuis plaatsvindt. 

Voor het schoolgaande kind blijft de vertrouwde omgeving ook erg belangrijk:

Tussen de middag thuis of bij de gastouder eten, na schooltijd gewoon lekker verzorgd worden in een vertrouwde omgeving. 

Het grootste voordeel van gastouderopvang aan huis is dat het leefritme van de kinderen niet verstoord wordt. Het rustige (ochtend) ritueel gaat door, ook als de ouders niet thuis zijn. Zo kunnen bijvoorbeeld slapende of zieke kinderen lekker blijven liggen omdat de gastouder de dagelijkse gang van zaken van de werkende ouders overneemt. 

Met gastouderopvang worden de leef- en werkmogelijkheden van ouders enorm vergroot. Er is een vertrouwde persoon die de zorg voor de kinderen op zich neemt. Geen last van sluitingstijden, en veel flexibiliteit.

 

Regeling dienstverlening aan huis 2017

Als de opvang door een gastouder in uw eigen woning plaatsvindt, valt de opvang zowel onder de wet kinderopvang als de regeling dienstverlening aan huis.

Zolang de opvang niet meer dan drie dagen per week in het huis van de kinderen plaatsvindt, zijn de ouders niet verplicht om loonheffing en sociale premies in te houden op de vergoeding voor de gastouder, er is dan sprake van een arbeidsovereenkomst "light".

Bij de regeling dienstverlening aan huis betaalt de ouder per uur minimaal het minimum uurloon aan de gastouder. Het uurloon wordt in dit geval niet per kind berekend, maar per gezin. Daarnaast worden onze standaard bureaukosten in rekening gebracht.

De ouders komen nog steeds in aanmerking voor kinderopvangtoeslag.

 

Wettelijke regels bij dienstverlening aan huis

 • De opvang vindt doorgaans niet vaker dan drie dagen per week plaats.

 • De ouder betaalt tenminste het wettelijk minimum uurloon plus 8% vakantiegeld.

 • De gastouder krijgt vier weken vakantie doorbetaald door de ouders.

 • Bij ziekte heeft de gastouder, na eventueel twee (2) wachtdagen, recht op maximaal zes (6) weken loondoorbetaling.

 • Op jaarbasis heeft de gastouder recht op vakantiedagen: minimaal 4 maal de gewerkte uren per week.

 • Als u met de gastouder een familierelatie hebt (ouders, broers of zussen) dan valt u mogelijk niet onder de regeling dienstverlening aan huis, omdat er geen sprake is van een gezagsverhouding.

 

Inschrijving

Ouders die geïnteresseerd zijn kunnen zich telefonisch aanmelden bij Gastouderbureau Juut & Co. Aansluitend maken wij met de ouders een af­­­­­­spraak voor een intakegesprek aan huis. Tijdens dit gesprek legt Juut & Co de pedagogische visie van de ouders en hun wensen ten aanzien van de opvang op het inschrijvingsformulier vast.

Verder wordt het contract tussen Juut & Co en ouders aangeboden.

Het contract wordt na invullen en ondertekenen door de ouders aan Juut & Co geretourneerd.  

Gastouders kunnen zich eveneens telefonisch aanmelden bij ons bureau. Aansluitend maken wij met de gastouder een afspraak voor een intakegesprek aan huis. Tijdens dit gesprek legt Juut & Co de pedagogische visie van de gastouder en haar wensen ten aanzien van de opvang op het inschrijvingsformulier vast.

 

Researchperiode

Gastouderbureau Juut & Co zoekt na ondertekening van het contract naar een geschikte gastouder: de research.

 

Bij het selecteren van de kandidaten hanteert Juut & Co de volgende criteria:

 • De gastouder voldoet aan de opleidingseisen van de Wet Kinderopvang (MBO niveau 2 Helpende Zorg & Welzijn met aantekening ‘Gastouder’ en een certificaat EHBO voor kinderen van het Oranje Kruis. (Juut & Co verzorgt ook deze opleidingen)

 • De gastouder moet over goede referenties beschikken.

 • De gastouder en inwonende personen boven de 18 jaar (bij gastouderopvang) moeten in het bezit zijn van een gemeentelijk Bewijs van Goed Gedrag: een garantie voor ouders dat de gastouder en de meerderjarige medebewoners niet met justitie in aanraking is geweest.

 • Beschikbaarheid: om de continuïteit van de opvang zoveel mogelijk te kunnen waarborgen moet de gastouder het perspectief kunnen bieden een aantal jaren achtereen beschikbaar te zijn.

 • De gastouder moet bereid zijn zich aan te passen aan het leefritme van de kinderen.

 • De gastouder moet over voldoende sociale vaardigheden beschikken om met de ouders over de opvang van de kinderen te kunnen communiceren.

 • Pedagogische visie van de gastouder moet passen bij de visie van de ouders.

 • Afstand tot het opvangadres moet makkelijk te overbruggen zijn.

 • Het beheersen van de Nederlandse taal is belangrijk.


Juut & Co zoekt aan de hand van de profielschets naar een geschikte kandidaat. Afhankelijk van de wensen van de ouders m.b.t. het opvangprofiel neemt de researchperiode maximaal 4 maanden in beslag. De vorderingen van de research worden regelmatig met de ouders besproken. Wanneer na 2 maanden research geen geschikte kandidaat aan de ouders kan worden voorgesteld zal Juut & Co de stand van zaken met de ouders bespreken en wordt de profielschets, indien mogelijk, aangepast. Na 4 maanden research beslist het gezin of de bemiddeling moet worden voortgezet.

 

Koppeling

Na een geslaagde researchperiode brengt Juut & Co het gezin met de gastouder in contact, zodat er een ’koppelings­gesprek’ kan plaatsvinden. Een medewerkster van Juut & Co zal aanwezig zijn om dit gesprek te begeleiden.­­

Tijdens het ‘koppelingsgesprek’ komen onder andere aan de orde:

Pedagogische visie van ouders en gastouder, leefritme en voeding van de kinderen, binnen- en buitenspelen, t.v. kijken, etc.

Na het koppelingsgesprek neemt Juut & Co contact op met beide partijen en stelt beide partijen de vraag of de proefperiode in gang gezet kan worden.   

Als blijkt dat het niet ‘klikt’ tussen het gezin en de gastouder zal Juut & Co naar een andere combinatie zoeken (tot maximaal 3 koppelingsgesprekken binnen één overeenkomst). 

Juut & Co adviseert beide partijen, voordat de proefperiode in gang wordt gezet, onderling één of meer informele afspr(a)ak(en) te maken waarin ouders de gastouder wegwijs maken in en om het huis en waarin de gastouder kennis maakt met het leefritme van het kind of de kinderen. Juut & Co wordt hierover door de ouders ingelicht. Vervolgens informeert Juut & Co of beide partijen in eerste instantie aan elkaars verwachtingen voldoen.

Verder maken ouders en gastouder onderling afspraken over de datum waarop de proefperiode zal ingaan. De onderling gemaakte afspraken worden door de ouders telefonisch aan Juut & Co doorgegeven, zodat bij het ingaan van de proefperiode de begeleiding door Juut & Co in gang gezet kan worden.

 

Proefperiode

Tijdens de proefperiode van minimaal 4 weken vindt een begeleiding plaats (op praktisch en relationeel gebied). Juut & Co neemt regelmatig contact op met zowel ouders als gastouder om de stand van zaken te bespreken en zonodig knelpunten bespreekbaar te maken. Is na 4 weken proefperiode een basis geschapen voor een goede samenwerking tussen ouders en gastouder dan stelt Juut & Co beide partijen de vraag of de proefperiode afgerond kan worden. Wanneer (één van) beide partijen een verlenging van de proefperiode wenselijk acht(en) kan hierover een termijn worden afgesproken.

 

Verdere dienstverlening

Na de bemiddeling komt Juut & Co minimaal 2 keer per jaar een huisbezoek afleggen op het adres waar de opvang plaatsvindt. Zowel de ouders en de gastouder kunnen tussentijds met Juut & Co contact opnemen voor advies en overleg.

 

Inspraak en eindevaluatie na de bemiddeling

Tijdens de bemiddelingsprocedure is het voor een goede samenwerking tussen de betrokken partijen van belang open en helder te zijn in de communicatie. Juut & Co nodigt ouders en gastouder uit op- of aanmerkingen te plaatsen en / of suggesties te doen waar het de rol van Juut & Co aangaat, zodat Juut & Co een zo goed mogelijke bijdrage aan de bemiddeling kan leveren. 

Na afronding van de bemiddeling zal Juut & Co zowel ouders als gastouder een evaluatieformulier toesturen met het verzoek het formulier ingevuld te retourneren.

D.m.v. deze evaluatie geeft Juut & Co beide partijen inspraak op het gevoerde beleid en mede daardoor de mogelijkheid het beleid te beïnvloeden. Met deze manier van inspraak hoopt Juut & Co de organisatie steeds verder te professionaliseren.

 

Wet Kinderopvang

De wet kinderopvang is per 1 januari 2005 van kracht en per 1 januari 2010 aanzienlijk gewijzigd.   Ouders sluiten zelf een overeenkomst af met het gastouderbureau/kinderopvangbureau. Zij betalen ook zelf de facturen voor de kinderopvang.  

Als ouders werk en de zorg voor de kinderen combineren, dan draagt de rijksoverheid bij aan de kosten van de kinderopvang. 

Wanneer er geen sprake is van een werkgever, is er in sommige gevallen toch sprake van een tegemoetkoming van de overheid, van de gemeente of van het UWV. Bijvoorbeeld wanneer er sprake is van zelfstandig ondernemerschap of wanneer ouders een traject volgen dat tot werk leidt en eventueel ook op grond van een medische en/of sociale indicatie.

Ouders dienen zelf deze tegemoetkoming aan te vragen bij de overheid. Voor meer informatie: www.toeslagen.nl

Ouders dienen kinderopvangtoeslag aan te vragen binnen 3 maanden na de maand waarin men recht op de toeslag heeft. Doen ouders hun aanvraag later, dan lopen ze een deel van de toeslag mis.

De bureaukosten mag u meetellen in het uurtarief dat u opgeeft voor uw kinderopvangtoeslag.

Medewerkers van Juut & Co helpen ouders graag bij deze aanvraag.

 

Registratie in het Landelijk Register Kinderopvang (LRK)

De opvanglocatie wordt door Juut & Co geregistreerd bij het LRK alvorens de opvang officieel kan beginnen. Sommige gemeenten rekenen kosten voor deze registratie. Mits anders overeengekomen tijdens het koppelingsgesprek, zijn de kosten bij gastouderopvang voor de gastouder. Bij opvang aan huis worden de kosten evenredig verdeeld tussen vraagouder, gastouder en Juut & Co. Bij verandering van de opvanglocatie door verhuizing, betaalt de verhuizer de nieuwe registratie.

 

Continue screening kinderopvang sinds 1 maart 2013

Vanaf 1 maart 2013 worden alle medewerkers en gastouders in de kinderopvang continue gescreend. Dit houdt in dat als een medewerker/gastouder in de kinderopvang verdacht wordt van het plegen van een strafbaar feit, er een melding gaat van het ministerie van Veiligheid en Justitie naar de gemeente waar de medewerker/gastouder werkzaam is. Het gaat hierbij ook om de huisgenoten van de gastouder van 18 jaar en ouder. Medewerkers en gastouders (en huisgenoten gastouders) dienen in het bezit te zijn van een VOG die op of na 1 maart 2013 is afgegeven. Daarmee wordt gecontroleerd of medewerkers relevante strafbare feiten hebben gepleegd in het verleden. Gastouders zijn zelf verantwoordelijk voor het opnieuw aanvragen van de VOG en de kosten zijn ook voor de gastouder.

 

Administratie en facturatie

De administratie m.b.t. de kinderopvang ligt wettelijk voor een deel bij Juut & Co. Juut & Co maakt gebruik van het administratieprogramma PortaBase. Maandelijks worden hierin de opvanguren geregistreerd. Aan de hand daarvan verzorgt Juut & Co de facturering hiervan naar de ouder(s) en de vergoeding van de gastouder.

Wekelijks vindt de facturering plaats op maandagmorgen. De gastouders krijgen hun vergoeding, zodra de ouders de factuur van de desbetreffende maand betaald hebben. Vergoedingen aan gastouders worden elke donderdag verwerkt.

Ouders hebben in PortaBase op ieder moment inzicht in de betalingen.

Ouders kunnen de facturen niet in termijnen betalen en het betalen van voorschotten aan gastouders is ook niet mogelijk.

 

Service en verzekeringen

Verder biedt Juut & Co  aan ouders en / of gastouder:

 • coaching en / of conflictbemiddeling;

 • een ongevallen- en aansprakelijkheidsverzekering voor gastouders en de door hen opgevangen kinderen;

 • een overeenkomst t.b.v. ouders en gastouder om de onderling gemaakte afspraken te kunnen vastleggen;

 • basale informatie op schrift m.b.t. preventie van en eerste hulpverlening bij ongevallen met kinderen;

 • inzage protocollen (downloads via PortaBase);

 • informatieavonden over interessante onderwerpen.

 

Definitief-rapport-GOB-Juut-en-Co-Ulft-2023.pdf
roundwhite bottom v3